ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN bij deelname event WK@pertje

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van BV Xaday, met maatschappelijke zetel te Damse Vaart-Zuid 223, 8310 Brugge, BTW BE 0834 312 935, hierna ‘t Apertje. Tevens gaat u akkoord met onze privacy policy. Voor al uw vragen E-mail: info@apertje.be

 1. Artikel 1. Inschrijving
  De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement. De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het volledige inschrijvingsgeld volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.
 2. Artikel 2. Herroepingsrecht
  De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 3. Artikel 3. Annulering van het evenement
  Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, verbindt het ’t Apertje er zich toe de inschrijvingsgelden verminderd met 10% registratiekosten terug te storten aan de deelnemers, binnen een termijn van 60 dagen.
 4. Artikel 4. Deelname
  -Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving.
  -Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (polsbandje, … ) steeds zichtbaar zijn.
  -De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu.
  -De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers.
  -Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.
  De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.
 5. Artikel 5. Prijzen
  De vermelde prijzen bij de inschrijving zijn steeds in euro uitgedrukt en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 6. Artikel 6. Betaling
  De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
  ‘t Apertje meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.
 7. Artikel 9. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten
  Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor ‘t Apertje. ‘t Apertje en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden.
  De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
  Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van ‘t Apertje en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. 
 8. Artikel 10. Opmerkingen/klachten
  Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. ‘t Apertje zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via bovenvermelde mailadres.
 9. Artikel 11. Geldigheid clausules
  Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden
 10. Om ons evenement Coronaproof te laten verlopen moeten bezoekers (vanaf geboortejaar 2009) voldoen aan de voorwaarden van het Covid Safe Ticket en dienen in het bezit te zijn van:
 • Ofwel een vaccinatiecertificaat   meer dan 2 weken volledig gevaccineerd (= voor 05/09/21);
 • Ofwel een negatieve PCR-test geldigheid: dag van de test plus maximaal 48h;
 • Ofwel een herstelcertificaat geldigheid: 10 dagen na de datum van de eerste positieve PCR-test tot maximum 180 dagen na de datum van die eerste positieve test.
 • Ofwel een negatieve snelle antigeentest, afgenomen door medisch geschoold personeel Geldigheid: dag van test plus 1 dag.

Dit persoonlijk certificaat moet bij aankomst digitaal (via de CovidSafeBE app of op papier) voorgelegd worden. Niet in het bezit zijn van een geldig certificaat zal onherroepelijk leiden tot het weigeren van de toegang. De betaalde toegangsgelden zullen in geen geval terugbetaald worden. Met de meest recente versie van de CovidSafeBE-app kan u zelf testen of uw certificaten/testen voldoen om toegang te krijgen tot ons evenement. Kinderen onder de 12 jaar moeten niet in het bezit zijn van een CST doch moeten wel hun leeftijd kunnen aantonen (KIDS-ID).

Het CST/certificaat is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app beschikbaar voor iOS en Android) en op websites zoals Mijn Burgerprofielmijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).

BELANGRIJK:

Download/installeer/print het certificaat voor vertrek naar het ‘t Apertje! Zorg dat je bij aankomst in het bezit bent van een identiteitsbewijs om je certificaat te kunnen controleren. We bieden GEEN mogelijkheid om ter plaatse een sneltest af te nemen aan!